เนื่องด้วย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศ ให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG economy ด้านการแพทย์สมัยใหม่ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ให้ความสำคัญในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมนาโนโรบอท ต่อสู้กับมะเร็งในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้สูงที่สุด การกำหนดแผนที่นำทางและวัตถุประสงค์ ในแต่ละช่วงงานวิจัยผ่านกลไกความร่วมมือ ทั้งระดับภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเครือข่ายทีมวิจัยด้านนาโนโรบอท เพื่อต่อสู้กับมะเร็งในอนาคต โดยเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง บุคลากรทางการแพทย์ และผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อออกแบบกลไกการทำงานเชิงเทคนิคของหุ่นยนต์ระดับนาโน

ทั้งนี้ ประโยชน์ของการทำงานด้านนาโนโรบอท คือ การสร้างความตระหนัก ทั้งในด้านเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมสู่การสร้างกำลังคน และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการสร้างบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนโรบอท ผ่านเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันศึกษา และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

งานสัมมนา เรื่อง “The Future of Nanorobotics : A Revolution Era of Medical Treatment” ดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุตินานาชาติ ได้แก่ Prof. Sylvain Martel จาก Polytechnique Montreal ประเทศแคนาดา และ Prof. Kazunori Kataoka จากสถาบัน Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิทยากรด้านนาโนโรโบติกส์ระดับแนวหน้าของโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,