การสัมมนาเรื่อง ความก้าวหน้าในการพัฒนานาโนไบโอเซนเซอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ ทางชีวการแพทย์ (Advances in Nano-biosensors for Biomedical Applications) ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:30 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในปัจจุบันนาโนเซนเซอร์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์และตรวจจับสารในปริมาณน้อย โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเบื้องต้น ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดและการถ่ายภาพทางเคมีและชีวภาพ ด้วยอนุภาคนาโนและสารเรืองแสง รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความไวในการตรวจวัด ความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว จึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวBioNano Health Guard R&D Project in Korea
Prof. Dr. Bong Hyun Chung
Director, BioNano Health Guard Research Center
Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Korea


Nanotechnology in Biomedical Applications
Prof. Dr. Meyya Meyyappan
Chief Scientist for Exploration Technology, NASA Ames Research Center, USA


Nanostructured ZnO for Sensor Applications
Prof. Dr. Matthew Ronald Phillips
Director, Microstructural Analysis Unit
University of Technology Sydney, Australia


Electrochemical Sensing Platform for High Performance Cervical Cancer Diagnosis
Dr. Rawiwan Laocharoensuk
Functional Nanomaterials and Interfaces Laboratory (FNI)
NANOTEC, NSTDA Thailand

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,