รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2556 – ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน เป็นนักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน (คณิตศาสตร์) จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ใน School of Mathematics and Applied Statistic ที่ University of Wollongong

งานวิจัยในปัจจุบันและในระยะที่ผ่านมาเป็นการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายพลังงาน และแรงระหว่างโมเลกุลสำหรับวัตถุขนาดนาโนเมตร โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการหาสมการที่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลได้ และช่วยให้การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2556 – ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยได้รับทุนการศึกษาจาก โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป (TGIST) ศึกษาทำการวิจัยเรื่องสมบัติไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต

ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ และได้รับรางวัล Outstanding Student Award 2008 จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)


รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2556 – ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้
ดร. วิทยา สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาเคมี เมื่อปี พ.ศ. 2546 จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่จุฬาฯ โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ คือ “การสังเคราะห์ซิลิกาเจลดัดแปรทางเคมีสําหรับการเพิ่มความเข้มข้นของโลหะหนัก”

งานวิจัยในปัจจุบันของ ดร. วิทยา สนใจการสร้างเซนเซอร์ทางเคมี โดยเน้นในการสร้างเซนเซอร์เชิงแสงและเชิงไฟฟ้าเคมี ให้มีความจำเพาะเจาะจงกับการตรวจวัดสารเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสารที่มีประโยชน์หรือสารพิษ เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านสุขภาพ อาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าแนวคิดการตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ทางเคมีนั้น เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ราคาถูก และเหมาะกับการใช้ในบริบทของประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , ,