พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดกิจกรรมส่งเสริม “การพัฒนาสามเณรด้านการเขียนโปรแกรม และการทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” เพื่อฝึกให้สามเณรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทดลองทำโครงงาน ที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียน หรือชุมชน

continue reading »