มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดกิจกรรมส่งเสริม “การพัฒนาสามเณรด้านการเขียนโปรแกรม และการทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” โดยภายในกิจกรรม นอกจากฝึกให้สามเณรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ทดลองทำโครงงาน ที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียน หรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนกวดวิชาวี บาย เดอะเบรน

จากการจัดกิจกรรมพบว่า แม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนอื่น สามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียน บางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีต่างๆ และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,