ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมุมมองแต่ละภาคส่วน

สวทช. ได้จัดการเสวนาหัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมุมมองของแต่ละภาคส่วน” เพื่อสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

continue reading »