พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับนานาชาติ

การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และเพิ่มทักษะขั้นสูงในการประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ได้สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีไทยจำนวนมาก จนเป็นที่ยอมรับด้วยรางวัลจากเวทีนานาชาติ

continue reading »