การสัมมนาในหัวข้อ “Big-Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0”

การสัมมนาในหัวข้อ “Big-Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0” วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »