จากที่ประเทศไทยมีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาประเทศในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ฯลฯ ในขณะที่ประเทศมีข้อจำกัดของงบประมาณ และข้อจำกัดด้านอื่นๆ อีกมาก ทำให้การแก้ปัญหาในอดีตไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจุบัน มีแนวคิดการนำเอาเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศไทยในหลายมิติ เพื่อวางแผนและแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาระดับประเทศเหล่านี้ให้ตรงจุดมากขึ้น มาร่วมรับฟัง ว่าปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเป็นอย่างไร มีความรุนแรงแค่ไหน และมุมมองของหน่วยงานต่างๆ ต่อการแก้ปัญหาเหล่านั้นเป็นอย่างไร ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีทันสมัย มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติใหม่ๆ ได้อย่างไรการบรรยายในหัวข้อ
“ยุทธศาสตร์ชาติกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมไทย: บทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


การเสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลกับการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย” (ช่วงที่ 1)
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ, ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร, ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ดำเนินการเสวนาโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์


การเสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลกับการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย” (ช่วงที่ 2)
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ, ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร, ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ดำเนินการเสวนาโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,