BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยังยืน

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตไปแบบก้าวกระโดด เมื่อนโยบายการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 3 ระบบของรัฐบาล ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทย ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม

continue reading »