ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุน แต่ที่ผ่านมารูปแบบเศรษฐกิจของไทย ยังเป็นรูปแบบทำมากแต่ได้น้อย มูลค่าเพิ่มของสินค้ายังอยู่ในระดับต่ำ พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง และประเทศไทยต้องติดกับดักรายได้ปานกลางมายาวนานกว่า 40 ปี

แต่นับจากนี้ไป เศรษฐกิจไทยจะเติบโตไปแบบก้าวกระโดด เมื่อนโยบายการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 3 ระบบของรัฐบาล ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทย ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,