วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การเสวนาพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »