การเสวนาพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญและเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศ แต่ที่ผ่านมาประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบว่าผลิตภาพการผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนทรัพยากร เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการประกอบสัมมาชีพ เกษตรกรขาดความพร้อมด้านเงินทุนและภาครัฐขาดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อย่างทั่วถึงชุมชนไม่ตระหนักถึงความจำเป็นของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

การใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า ทันสมัย และยกระดับคุณภาพชีวิต นำไปสู่การมีรายได้ต่ำส่งผลต่อความเข้มแข็งชุมชนและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทำให้ไม่อาจเป็นฐานรากที่แข็งแรงของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องสร้างกลไกการเข้าถึงและสนับสนุนการใช้ความรู้ วทน. ให้ทั่วถึง ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพิ่มความสามารถและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกชุมชนมีการปฏิรูปและเชื่อมโยงการศึกษา

ให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการ มีระบบข้อมูลและกลไกการจัดการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกำลังคนให้ท้องถิ่นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้สังคมเกิดการเรียนรู้ และความตระหนักว่า วทน. เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสิ่งที่นำพาให้เกิด ความก้าวหน้า ทันสมัย และสมรรถภาพที่นำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนด้วย วทน.

การเสวนาครั้งนี้ จึงเรียนเชิญนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนมาเสนอมุมมองในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,