ความเติบโตอย่างยั่งยืนกับความหลากหลายทางชีวภาพ

การสัมมนาเรื่อง ความเติบโตอย่างยั่งยืนกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Sustainable Growth and Biodiversity) วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »