การสัมมนาเรื่อง ความเติบโตอย่างยั่งยืนกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Sustainable Growth and Biodiversity) วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้รักษามูลค่าทางการตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตให้มีความเป็นต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ดีการเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบต่อการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงมีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศของไทย ซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพไปในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันองค์กรในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการส่งเสริมงานวิจัยไปพร้อมๆ กับการสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้สามารถศึกษาผลกระทบตลอดสายโซ่การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งไม่เพียงประเมินผลกระทบทางกายภาพ เช่น การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาผลกระทบทางชีวภาพ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สนใจในระดับนานาชาติ ทั้งในประเด็นทางชีวภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดของสิ่งมีชีวิต (species loss) และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การคิดมูลค่าของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ (ecosystem service)ตอนที่ 1/5

ตอนที่ 2/5

ตอนที่ 3/5

ตอนที่ 4/5

ตอนที่ 5/5

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,