งานวิจัยแก้ปัญหาพืชและดิน

งานวิจัยห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช แก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชหลายชนิด ผ่านการคัดเลือก พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช ดิน และวิธีการเพาะปลูก

continue reading »