ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวสร้างค่าย ค่ายสร้างคน

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศ โดยประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก แต่ในปัจจุบันเนื่องจากความเจริญในเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรบ้างส่วนละทิ้งไร่นาเข้ามาทำงานในเมือง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างให้เยาวชนไทยสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิด ข้าวสร้างค่าย…ค่ายสร้างคน ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนากำลังคน สวทช. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อพวช.

continue reading »