ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศ โดยประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก แต่ในปัจจุบันเนื่องจากความเจริญในเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรบ้างส่วนละทิ้งไร่นาเข้ามาทำงานในเมือง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างให้เยาวชนไทยสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิด ข้าวสร้างค่าย…ค่ายสร้างคน ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนากำลังคน สวทช. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อพวช.

โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของข้าว โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เรียนรู้เทคโนโลยีและงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว การเรียนรู้ระบบนิเวศจากภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์ในนาข้าว ฐานการเรียนรู้งานวิจัยเรื่อง DNA เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาข้าว โดยนอกจากเยาวชนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวไทยแล้ว ยังทำให้เยาวชนตระหนักถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเรียนรู้ แก้ปัญหาและพัฒนาข้าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

Tags: , , , , ,