พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน งานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์ : ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน

สวทช. โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ร่วมกับ หน่วยงานด้านการศึกษาในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “งานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์ 2565” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

continue reading »