สวทช. โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ร่วมกับ หน่วยงานด้านการศึกษาในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “งานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์ 2565” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษโดย วิทยากรจาก สวทช. ตัวแทนครู และ เยาวชนจากโครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือ YSC2022 มีนักเรียนและครูจากโรงเรียน 26 แห่ง ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,