SciFind ตอน ไมโครเวฟอันตรายจริงหรือ

รายการ SciFind ในตอนนี้ จะมาไขข้อสงสัยว่า “ไมโครเวฟอันตรายจริงหรือ” มาร่วมฟังการตอบข้อสงสัยของการใช้ไมโครเวฟ ความปลอดภัย และอันตรายที่เกิดจากไมโครเวฟ โดย ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

continue reading »