พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ ผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสีย

นักวิจัย สวทช. พัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบยูบีเอฟซี สำหรับการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เน้นการออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ ให้มีโครงสร้างอย่างง่าย มีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน อาศัยท่อลดในการกั้นห้องแอโนดออกจากห้องแคโทด ทดแทนการใช้เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนที่มีราคาสูง และลดการแพร่ผ่านของออกซิเจนจากขั้วแคโทดไปยังแอโนด

continue reading »