พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Fabrication Lab กับนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

สวทช. ดำเนินการโครงการ “Fabrication Lab” เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและสร้างชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางสู่อาชีพวิศวกร หรือนวัตกรในอนาคต

continue reading »