สวทช. ดำเนินการโครงการ “Fabrication Lab” เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและสร้างชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางสู่อาชีพวิศวกร หรือนวัตกรในอนาคต

สวทช. ยังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการอบรม “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab” ให้แก่ครู 400 คน จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Fabrication Lab บูรณาการกับ “สะเต็มศึกษา” และ “วิทยาการคำนวณ” ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นการเตรียมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อม ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

Tags: , , , , , , , , ,