ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทยด้วย Primary ThaiGAP

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนิน “โครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP” เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค

continue reading »