มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง

หลายความเชื่อกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ความเชื่อบางอย่างถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อหลอกลวง ผู้บริโภคจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ และเลือกที่จะเชื่อได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ และนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

continue reading »