การสัมมนาเรื่อง มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:30 น. ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

ความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาช้านาน ในยุคสมัยที่สังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายเรื่อง ความเชื่ออาจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อธำรงสังคมให้อยู่รอด แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป องค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัวมากขึ้น บางความเชื่อจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นความจริงตามธรรมชาติ ไม่ใช่ผีสางเทวดาบันดาล อย่างที่เคยเข้าใจ หลายความเชื่อกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ความเชื่อบางอย่างถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อหลอกลวง ผู้บริโภคจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ และเลือกที่จะเชื่อได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ และนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศรีศักร วัลลิโภดม (1)
นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา และที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (1)
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย (1)
ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติ ไทยทีวีสีช่อง 3


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศรีศักร วัลลิโภดม (2)
นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา และที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (2)
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย (2)
ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติ ไทยทีวีสีช่อง 3


ถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,