CEO Talk ตอน KCG “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จากงานวิจัยและพัฒนา สู่นวัตกรรมอาหาร”

CEO Talk ตอน KCG “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จากงานวิจัยและพัฒนา สู่นวัตกรรมอาหาร” โดย คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Corporation วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง Auditorium CO-113 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »