CEO Talk ตอน KCG “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จากงานวิจัยและพัฒนา สู่นวัตกรรมอาหาร” โดย คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Corporation วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Auditorium CO-113 ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตอนที่ 1/9


ตอนที่ 2/9


ตอนที่ 3/9


ตอนที่ 4/9


ตอนที่ 5/9


ตอนที่ 6/9


ตอนที่ 7/9


ตอนที่ 8/9


ตอนที่ 9/9

 

Tags: , , , , , , , , , , ,