DENTIISCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ สัญชาติไทย

DENTIISCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสัญชาติไทย ผ่าตัดฟันปลอดภัยในราคาที่คนไทยเข้าถึง สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การวางแผนรักษาทางทันตกรรม ทั้งการฝังรากฟันเทียม การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดขากรรไกร มีประสิทธิภาพ

continue reading »