DENTIISCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสัญชาติไทย ผ่าตัดฟันปลอดภัยในราคาที่คนไทยเข้าถึง สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การวางแผนรักษาทางทันตกรรม ทั้งการฝังรากฟันเทียม การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดขากรรไกร มีประสิทธิภาพ คือ การทำ CT Scan หรือ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ ละเอียดทุกมิติ แบบ 360 องศา

สวทช. ได้มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติทางทันตกรรม หรือ DENTIISCAN สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK การผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติในประเทศทำให้มีราคาถูกกว่าซื้อจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ DENTIISCAN ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการนำพาประเทศก้าวสู่ แพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรม กระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งอนาคต

 

Tags: , , , , , , , ,