การสัมมนา “อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค 4.0”

การสัมมนา “อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค 4.0” ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้องประชุม CC-308 อาคาร 14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »