Science News – 2013/08/20

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับผลงานวิจัยของ สวทช. 2 ชิ้นที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา จนนำไปสู่การนำไปใช้งานจริง คือ ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา และเครื่องตรวจจับไส้เดือนฝอย จากนั้นจะไปพบกับเรื่องราวของการผสมผสานของวิทยาศาสตร์ในวงการแฟชั่น

continue reading »