CEO Talk ตอน ทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สวทช. ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »