การเสวนา “อนาคตยางพาราในภาคเหนือ”

การเสวนา “อนาคตยางพาราในภาคเหนือ” รับฟังและแลกเปลี่ยน ทิศทางการพัฒนาของยางพาราในภาคเหนือตอนอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสวนาโดย ดร.พัฒนโชค สายอ้าย ที่ปรึกษา โครงการ iTAP สวทช.ภาคเหนือ

continue reading »