การเสวนา “อนาคตยางพาราในภาคเหนือ” รับฟังและแลกเปลี่ยน ทิศทางการพัฒนาของยางพาราในภาคเหนือตอนอย่างยั่งยืน ในงานประชุมประจำปี สวทช. ภาคเหนือ ในหัวข้อ “From Friend to Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมเสวนา
บทบาท สวทช. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราภาคเหนือ
โดย ดร.กฤษฎา สุชีวะ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราในระดับต้นน้ำของพื้นที่ภาคเหนือ
โดย นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

การปรับปรุงคุณภาพยางพาราในพื้นที่ใหม่ให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
โดย นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง (อสย.)

วิกฤตการณ์ยางพาราในปัจจุบันที่เกษตรกรผู้ปลูกยางต้องเข้าใจและเข้าถึง
โดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมผู้ปลูกยางแห่งประเทศไทย

การมีส่วนร่วมงานวิจัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในท้องถิ่น
โดย นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราในระดับชุมชนให้มีความอยู่รอด
โดย นายชาญ ชัยเจริญ ประธานสหกรณ์ สกย. อุตสาหกรรมการเกษตรเชียงราย ตัวแทนผู้ประกอบการสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา

ผู้ดำเนินการเสวนา
ดร.พัฒนโชค สายอ้าย ที่ปรึกษา โครงการ iTAP สวทช.ภาคเหนือ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,