วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (S & T: Driving force for Sustainable Development)” ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »