การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (S & T: Driving force for Sustainable Development)” ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ“บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


“การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


“กลยุทธ์เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


“นวัตกรรมขับเคลื่อน ปตท. สู่การเป็นบริษัทไทยข้ามชาติชั้นนำ”
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


“แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,