พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ไอโซบิวทานอล (Isobutanol) เชื้อเพลิงชีวภาพ จากการย่อยสลายชีวมวลโดยยีสต์

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “เซลล์ยีสต์ลูกผสม” เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “ไอโซบิวทานอล” ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนคุณภาพสูง โดยจุดเด่นของยีสต์ชนิดนี้คือ เติบโตไว ขยายพันธุ์ได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อหลากหลายประเภท ช่วยประหยัดต้นทุนในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และยัง ผลิตเชื้อเพลิงได้มากถึง 2.2 กรัมต่อลิตร สูงที่สุดเมื่อเทียบกับยีสต์ชนิดอื่นที่มีการรายงาน

continue reading »