นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “เซลล์ยีสต์ลูกผสม” เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “ไอโซบิวทานอล” ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนคุณภาพสูง โดยจุดเด่นของยีสต์ชนิดนี้คือ เติบโตไว ขยายพันธุ์ได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อหลากหลายประเภท ช่วยประหยัดต้นทุนในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และยัง ผลิตเชื้อเพลิงได้มากถึง 2.2 กรัมต่อลิตร สูงที่สุดเมื่อเทียบกับยีสต์ชนิดอื่นที่มีการรายงาน

ขณะนี้ นักวิจัยกำลังพัฒนากระบวนการหมักแบบขยายขนาดในระดับ 10 ลิตร และพัฒนาต่อยอดให้ยีสต์ชนิดนี้ สามารถผลิตเอนไซม์ที่สามารถมารถย่อยชีวมวล ในกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวได้ สำหรับนำไปผลิตเชื้อเพลิง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน และชานอ้อย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,