• ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTEC สวทช. เปิดให้บริการทดสอบ สอบเทียบ วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบยานยนต์ และการทดสอบ EMC สำหรับรถทั้งคัน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

  continue reading »

   
   
 • กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

  กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

  “อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ” หรือ “Biorefinery” เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชื้อเพลิง สารเคมี และวัสดุ จากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากฟอสซิลซึ่งเหลือน้อยลงทุกวัน และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ไบโอเทค สวทช. ได้บูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมเคมีมาช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทยอย่างสูงสุด เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพไทยสู่ระดับโลก ห้องปฏิบัติการ : กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ศูนย์ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

  continue reading »

   
   
 • ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

  ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

  ทีมวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เอนเทค สวทช. มุ่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวมวลที่มีมากในประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ตอบโจทย์การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีที่เป็นวาระแห่งชาติ

  continue reading »

   
   
 • เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกำลังเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกำลังเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง ด้วยยานพาหนะไฟฟ้า ก็ยังเป็นโอกาสในการผลิตทั้งชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงในยานพาหนะ และผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางบก อย่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และทางน้ำอย่างเรือไฟฟ้า ที่ถูกมองเป็นโอกาสอุตสาหกรรมในประเทศไทย

  continue reading »

   
   
 • พลังงานสะอาดกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

  พลังงานสะอาดกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

  การเสวนาเรื่อง พลังงานสะอาดกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Clean Energy and Environmental Sustainability) วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-308 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  continue reading »