เทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง กำลังมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะไฟฟ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง ทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ใช้ ต่างให้ความสนใจ และเป็นทิศทางที่กำลังมุ่งไป นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง ด้วยยานพาหนะไฟฟ้า ก็ยังเป็นโอกาสในการผลิตทั้งชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงในยานพาหนะ และผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางบก อย่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และทางน้ำอย่างเรือไฟฟ้า ที่ถูกมองเป็นโอกาสอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ชิ้นส่วนสำคัญในเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ชุดอุปกรณ์ทางกลใชการขับเคลื่อน ชุดวัสดุอุปกรณ์เชิงโครงสร้าง ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ชุดอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า และที่สำคัญและมีมูลค่าสูงที่สุดอย่างชุดระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Electric Powertrain) ที่ประกอบไปด้วยชุดมอเตอร์ ระบบควบคุม และแบตเตอรี่สำหรับขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า ในการเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นแสดงให้เห็นถึงโอกาสในเชิงธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการออกแบบ และผลิตชุดระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Electric Powertrain) ที่ประกอบไปด้วยการออกแบบแบตเตอรี่แพ็ก ตั้งแต่การคัดเลือกเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน การออกแบบโครงสร้างการเชื่อมต่อจากเซลล์เป็นโมดูล และเป็นแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน การออกแบบโครงสร้าง จุดยึดเชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่แพ็กเข้ากับยานพาหนะไฟฟ้า การออกแบบระบบจัดการความร้อนภายในชุดแบตเตอรี่ขณะทำงาน การออกแบบระบบจัดการแบตเตอรี่ และการออกแบบระบบสื่อสาร และชุดมอเตอร์และระบบควบคุม ตั้งแต่การออกแบบเพื่อหากำลังมอเตอร์ที่ต้องการ และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบควบคุมที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมภายในยานพาหนะไฟฟ้า มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

งานเสวนาในครั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมจะได้รับมุมมองทางธุรกิจในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ และรับองค์ความรู้สำคัญในการออกแบบและผลิตชุดระบบส่งกำลังไฟฟ้าสำหรับเรือไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,