เซิร์น สถาบันวิจัยฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง

เซิร์น สถาบันวิจัยฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ภารกิจเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน และความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ภาควิชาฟิสกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

continue reading »