ความเป็นมาของเซิร์น สถาบันวิจัยฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ภารกิจเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน และความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,