การสัมมนาวิชาการ “การเพิ่มมูลค่าจากมันสำปะหลังเพื่อการบริโภค และการใช้อย่างยั่งยืน”

การสัมมนาวิชาการ “การเพิ่มมูลค่าจากมันสำปะหลังเพื่อการบริโภค และการใช้อย่างยั่งยืน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange Center) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

continue reading »