การสัมมนาวิชาการ “การเพิ่มมูลค่าจากมันสำปะหลังเพื่อการบริโภค และการใช้อย่างยั่งยืน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง” วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange Center) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯกล่าวต้อนรับ และแจ้งที่มาและวัตถุประสงค์ของการสัมมนาวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


การบรรยาย “ทิศทางและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่เเข็งพร้อมรับประทาน”
โดย นางสาวพลอย ดำรงผล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาดและผู้บริโภค
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


การบรรยาย “สมบัติของฟลาวและสตาร์ชจากมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 4”
โดย รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การบรรยาย “ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 4”
โดย ผศ.ดร.น้องนุช ศิริวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การบรรยาย “มันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 4”
โดย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร”
โดย ผศ.ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์
บริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด


สรุปประเด็น และข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลัง (1)
ดำเนินรายการโดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


การบรรยาย “ทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย”
โดย นายภราดร จุลชาต
ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


การบรรยาย “ความพร้อมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย”
โดย ดร.วันทนีย์ จองคำ
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย


การบรรยาย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ช้อน ส้อม มีด จากมันสำปะหลัง”
โดย รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สรุปประเด็น และข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลัง (2)
ดำเนินรายการโดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , ,