พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พลังงานทางเลือกใหม่ : เซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบาง

นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งชนิดพอลิเมอร์และพอรอฟสไกด์ ที่ใช้ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับกระบวนการผลิต ที่ใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น ที่ต้องใช้ความร้อน 400-1000 องศาเซลเซียสในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า

continue reading »