นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งชนิดพอลิเมอร์และพอรอฟสไกด์ ที่ใช้ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับกระบวนการผลิต ที่ใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น ที่ต้องใช้ความร้อน 400-1000 องศาเซลเซียสในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอน ซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองแบบได้อีกด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบพอลิเมอ ร์และพอรอฟสไกด์ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพสูงสูดอยู่ที่ 7.5% และ 20% ตามลำดับ สามารถนำไปต่อยอด เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นผิวโค้งงอ และมีน้ำหนักเบาได้ ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีและกว้างขึ้น ด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าแบบเดิมๆ

 

Tags: , , , , , , ,