พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท : อ.เต่างอย จ.สกลนคร

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน่วยงานในท้องถิ่น และชุมชน ดำเนิน “โครงการวิสาหกิจชุมชน–โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเอง และสร้างงานในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

continue reading »