พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้พึ่งพาตนเองและพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการแห่งความสำเร็จ ของหมู่บ้านต้นแบบได้ในงาน AGBIO2017

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการตามพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นในปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรม เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงแปรรูปและจำหน่าย

ต่อมาในปี 2551 สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน่วยงานในท้องถิ่น และชุมชน ดำเนิน “โครงการวิสาหกิจชุมชน–โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเอง และสร้างงานในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันช่วยให้เกษตรกรในโครงการ 5,000 ครัวเรือนจาก 74 หมู่บ้านในพื้นที่รอบภูพานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agbio2017.com

 

Tags: , , , , , , , , , , ,